Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TECHNOLOGIECZYSZCZENIA.PL

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży środków chemicznych marki Grass i Detail Auto Care za pośrednictwem Sklepu Internetowego TECHNOLOGIECZYSZCZENIA.PL prowadzonego pod adresem: (www.technologieczyszczenia.pl) ul. Łupkowa 49, 91-605 Łódź.

2. Prowadzącym Sklep Internetowy TECHNOLOGIECZYSZCZENIA.PL jest Ogrodowczyk Sp. J siedzibą w Łodzi, ul. Łupkowa 49, 91-605 Łódź, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000115099, NIP: 725-10-03-873, (dalej: Ogrodowczyk Sp. J.).

3. Przez Sklep Internetowy należy rozumieć Sklep Internetowy TECHNOLOGIECZYSZCZENIA.PL prowadzony przez Ogrodowczyk Sp. J. z siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. Łupkowa 49, 91-605 Łódź, biuro@ogrodowczyk.com.pl, tel. 42 659 81 07.

4. Przez Nabywcę należy rozumieć Konsumenta lub Przedsiębiorcę, dokonującego zakupu w Sklepie Internetowym TECHNOLOGIECZYSZCZENIA.PL https://www.technologieczyszczenia.pl

5. Przez Przedsiębiorcę należy rozumieć Nabywcę będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną, dokonującego zakupu w Sklepie Internetowym w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą bądź zawodową.

6. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

 • 2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Nabywca powinien posiadać:

a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b) Włączoną obsługę Java Script,

c) Aktywny adres e-mail.

Informujemy, iż strona internetowa sklepu TECHNOLOGIECZYSZCZENIA.PL wykorzystuje pliki cookie.

Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w § 3 pkt. 3 niniejszego regulaminu.

Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Nabywca powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

 • 3 POLITYKA PRYWATNOŚĆI

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych:
Ogrodowczyk Sp. J.
ul. Łupkowa 49
91-605 Łódź

(zwana dalej: Ogrodowczyk Sp. J.) realizuje wszystkie procedury przetwarzania danych (np. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie) zgodnie z przepisami ustawowymi. Poniższa Polityka bezpieczeństwa danych osobowych podaje, jakiego rodzaju dane są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane i przekazywane, jakie środki bezpieczeństwa podejmuje Ogrodowczyk Sp. J w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych oraz w jaki sposób może Pan/Pani skorzystać z przysługujących Panu/Pani praw.

Kontakt:
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub Pana/Pani praw jako osoby, której dane dotyczą, prosimy o kontakt ze specjalistą od danych osobowych:

Ogrodowczyk Sp. J.
Barbara Ogrodowczyk
ul. Łupkowa 49
91-605 Łódź
b.ogrodowczyk@ogrodowczyk.com.pl

1. Gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych
Jeśli skorzysta Pan/Pani przez internet z oferty firmy Ogrodowczyk Sp. J., Ogrodowczyk Sp. J. zbierze od Pana/Pani różne dane, częściowo również tzw. dane osobowe. Są to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą")

Odwiedzanie witryn internetowych firmy Ogrodowczyk Sp. J. ogólnie

Odwiedzając witryny internetowe Ogrodowczyk Sp. J. przekazuje Pan/Pani (z technicznej konieczności) dane do naszego serwera internetowego poprzez Pana/Pani przeglądarkę internetową. Poniższe dane są zapisywane podczas trwającego połączenia w celu komunikacji pomiędzy Pana/Pani przeglądarką a naszym serwerem internetowym:

- data i godzina żądania,

- nazwa żądanego pliku,

- strona, z której zażądano plik,

- status dostępu (plik przesłany, nie znaleziono pliku itp.),

- używana przeglądarka internetowa i system operacyjny,

- pełny adres IP komputera, z którego pochodzi żądanie,

- objętość przesyłanych danych.

Ze względów bezpieczeństwa technicznego, w szczególności celem zapobieżenia próbom ataku na nasz serwer internetowy, dane te przechowywane są przez nas przez krótki czas. Na podstawie tych danych nie ma możliwości wyciągania wniosków odnośnie do poszczególnych osób.

Dalsze dane osobowe są rejestrowane tylko wtedy, gdy poda je Pan/Pani dobrowolnie, na przykład w ramach zapytania lub rejestracji. W zależności od danego zakresu Ogrodowczyk Sp. J. wykorzysta podane przez Pana/Panią dane osobowe do odpowiedzi na Pana/Pani zapytania, do realizacji Pana/Pani zamówienia oraz do celów technicznego zarządzania stronami internetowymi. Poniżej przedstawiono szczegółowo sposób wykorzystywania danych w poszczególnych zakresach:

Sklep internetowy

Jeśli odwiedzi Pan/Pani nasz sklep internetowy, zapiszemy następujące informacje w celu zrealizowania umowy zawartej między Panem/Panią a firmą Ogrodowczyk Sp. J. wzgl. w celu wykonania czynności przedumownych zgodnie z art. 6 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

a) Zamówienie bez zakładania konta klienta

Przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym pobierane będą wszystkie dane niezbędne do realizacji i przetwarzania zamówienia z zastosowaniem obowiązkowych pól: Pana/Pani imię i nazwisko, adres e-mail, adres (adres do faktury oraz ewentualnie inny adres dostawy). Pana/Pani dane będą wykorzystywane tylko do realizacji Pana/Pani zamówienia.

b) Konto klienta / Rejestracja

Możliwe jest również zarejestrowanie się w firmie Ogrodowczyk Sp. J. w celu dokonania zakupu. W tym celu może Pan/Pani do adresu e-mail wybrać hasło, co ułatwi Panu/Pani zalogowanie się przy późniejszym zakupie bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Ogrodowczyk Sp. J. przechowa wprowadzone przez Pana/Panią dane w celu założenia konta klienta, za pomocą którego Pana/Pani zamówienia będą rejestrowane i realizowane. Ogrodowczyk Sp. J. będzie przechowywał Pana/Pani dane do dalszych zamówień tak długo, jak długo będzie Pan/Pani utrzymywał rejestrację. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych rejestracyjnych, ich poprawiania i/lub żądania ich usunięcia przez firmę Ogrodowczyk Sp. J..

c) Przechowywanie danych zamówienia

W przypadku przekazania danych do firmy Ogrodowczyk Sp. J. celem złożenia zamówienia, Pana/Pani dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji transakcji zakupu, oraz obowiązkowo przez przewidziany ustawą okres dla przechowywania danych. Przedłużenie terminu przechowywania danych celem wypełnienia obowiązków odnośnie do przechowywania danych odbywa się zgodnie z art. 6 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Formularze kontaktowe

Jeśli skontaktuje się Pan/Pani z firmą Ogrodowczyk Sp. J. za pomocą formularza kontaktowego na stronach internetowych firmy Ogrodowczyk Sp. J., podane przez Pana/Panią dane zostaną zapisane w celu przekazania wiadomości do właściwej osoby kontaktowej. Aby rozpatrzyć Pana/Pani zapytanie musi się to odbyć zgodnie z art. 6 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu. Pana/Pani dane podane za pomocą formularza kontaktowego nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów, w szczególności do celów reklamowych. Po udzieleniu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie usuniemy zapytanie i związane z nim dane osobowe.

Konto użytkownika

Utworzenie chronionej hasłem strefy użytkownika (konto) umożliwia wzgl. upraszcza korzystanie z udostępnionych funkcji, np. sklepu internetowego i przebieg procesu zamówień online. Zachowane zostaną następujące Pana/Pani dane: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło i data urodzenia jako dane obowiązkowe. Forma grzecznościowa, tytuł, numer telefonu stacjonarnego i telefonu komórkowego to dane podawane opcjonalnie..

W przypadku zakupu (sklep internetowy) za pośrednictwem chronionej hasłem strefy użytkownika dane adresowe są również zapisywane.

Chroniona hasłem strefa użytkownika może zostać w każdej chwili usunięta przez samego użytkownika za pomocą funkcji "Usuń konto".

Zapisanie się do otrzymywania newsletterów i informacje handlowe.

Użytkownik, który zdecyduje się otrzymywać newslettery wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).

Podczas procesu rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zaznaczenia właściwego pola w dostępnym formularzu rejestracyjnym.

2. Przekazywanie i usuwanie danych osobowych

1. Odwiedzanie witryn internetowych firmy Ogrodowczyk Sp. J..

Dane zapisane w przypadku samego wejścia na witryny internetowe firmy Ogrodowczyk Sp. J. (§ 1) nie są przekazywane osobom trzecim.

Sklep internetowy 

a) Złożenie zamówienia

W wyniku złożenia zamówienia przez Nabywcę, Ogrodowczyk Sp. J. uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umowy sprzedaży.

Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych osobowych oraz prawem do ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia. W celu skorzystania z powyższego uprawnienia należy skontaktować się z Ogrodowczyk Sp. J. na adres e-mailowy: biuro@ogrodowczyk.com.pl.

b) Usunięcie konta klienta

Jeśli zarejestrował/-a się Pan/Pani celem założenia konta klienta w sklepie internetowym firmy Ogrodowczyk Sp. J., Ogrodowczyk Sp. J. usunie Pana/Pani rejestrację, jeśli zgłosi Pan/Pani takie żądanie do inspektora ochrony danych (§ 6).

Formularz kontaktowy

Tylko w przypadku, gdy Pana/Pani zapytanie lub uwaga będzie dotyczyła innej spółki Ogrodowczyk Sp. J. niż tej, której formularz kontaktowy Pan/Pani stosuje, wiadomość Pana/Pani i związane z nią dane zostaną przekazane właściwej osobie kontaktowej w przedsiębiorstwie. Dane wprowadzone przez Pana/Panią do formularza kontaktowego online nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że zostanie Pan/Pani o tym wyraźnie poinformowany/-a.

Konkursy

Dane zebrane w ramach konkursu na witrynach internetowych firmy Kärcher zostaną w całości i natychmiast po zakończeniu akcji usunięte i nie zostaną przekazane osobom trzecim.

Newsletter

Adres e-mail, który podał Pan/Pani podczas rejestracji do newslettera, nie będzie przekazywany osobom trzecim. Tylko do przetwarzania danych z upoważnienia, Ogrodowczyk Sp. J..

Przekazywanie danych władzom i innym organom publicznym

Pana/Pani dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim spoza Grupy Ogrodowczyk Sp. J. tylko wtedy, gdy właściwy organ publiczny lub instytucja państwowa zarządzi ich ujawnienie w indywidualnych przypadkach, do czego firma Ogrodowczyk Sp. J. w takiej sytuacji jest zobowiązana.

3 Wskazówki bezpieczeństwa
1. Ogólne działania techniczno-organizacyjne:

Firma Ogrodowczyk Sp. J. podjęła szereg środków bezpieczeństwa w celu odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Wszystkie dane przechowywane w firmie Ogrodowczyk Sp. J. są chronione za pomocą środków fizycznych i technicznych, jak również proceduralnych, które ograniczają dostęp do informacji do osób upoważnionych zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych osobowych.

Witryny internetowe firmy Ogrodowczyk Sp. J. znajdują się za zaporą sieciową, która uniemożliwia dostęp innym sieciom internetowym. Ponadto tylko pracownicy, którzy potrzebują informacji do wykonania określonego zadania, będą mieli dostęp do danych osobowych. Pracownicy ci są przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa i działań zapewniających ochronę danych i zachowują poufność odnośnie do Pana/Pani danych.

Bezpieczne przekazywanie danych

Przekazywanie Pana/Pani danych osobowych przy realizacji zamówienia w sklepie internetowym odbywa się w sposób zaszyfrowany w oparciu o standard przemysłowy - technologię Secure Socket Layer ("SSL") (szyfrowanie SSL w wersji 3).

Informacje dotyczące kart kredytowych

Podane przez Pana/Panią informacji dotyczących karty kredytowej nie są przechowywane przez firmę Ogrodowczyk Sp. J., lecz - zaszyfrowane za pomocą protokołu transferu hipertekstowego ("https") - gromadzone bezpośrednio przez dostawcę usług płatniczych.

Hasła

Nigdy nie należy podawać hasła dostępu do naszych stron osobom trzecim, hasło należy ponadto regularnie zmieniać. Wychodząc ze swojego konta klienta w sklepie internetowym, należy się wylogować i zamknąć przeglądarkę, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi.

 • 4 Pliki cookie / reklama związana z użytkowaniem (reklama behawioralna)
  Ogrodowczyk Sp. J. tworzy profile użytkowników do celów reklamowych, badania rynku lub projektowania stron internetowych firmy Ogrodowczyk Sp. J. zgodnie z zapotrzebowaniem, pod warunkiem, że użytkownik nie sprzeciwi się temu. Możliwość wniesienia przez niego sprzeciwu jest opisana w poszczególnych działaniach technicznych.
 1. Stosowanie plików cookie

Na naszej stronie stosowane są „ciasteczka" do tzw. targetowania behawioralnego. Są to pliki tekstowe, za pomocą których dane zawierające informacje o użytkowaniu (odwiedzane strony internetowe, liczba wejść, czasy wejść, długość pobytu na poszczególnych stronach itp.), a więc profile użytkowników, są zachowywane na dysku twardym. Te profile są anonimizowane i analizowane w ramach technicznej (statystycznej) procedury oceny, aby później przy umieszczeniu reklamy (np. banera) na innych stronach umożliwić wyboru związanego z zainteresowaniami danego użytkownika. W żadnym wypadku dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nie są przechowywane w plikach cookie.

 1. Reklama behawioralna

Adres IP zostaje przy tym pobrany bezpośrednio od usługodawcy oferującego targetowanie behawioralne - na witrynach internetowych firmy Ogrodowczyk Sp. J. jest to Echo Marketing - i zachowany oraz dalej przetwarzany albo w formie skróconej albo zaszyfrowanej (tzn. jest zastąpiony inną sekwencją liczb, która nie pozwala na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat oryginalnej sekwencji numerów IP i nie umożliwia jej prześledzenia). Echo Marketing oferuje również reklamę dla stron internetowych innych oferentów i stosuje swoje systemy targetowania do wybierania zgromadzonych danych do reklamy zorientowanej na użytkownika. Więcej informacji na temat ochrony danych i targetowania behawioralnego firmy Echo Marketing i jej technologii można znaleźć na stronie www.echomarketing.pl. Można tam również sprzeciwić się anonimowej analizie Pana/Pani surfingowego wzorca.

Można również użyć ustawień przeglądarki, aby zapobiec zapisywaniu plików cookie. Możliwe jest jednak, że nie wszystkie strony internetowe firmy Ogrodowczyk Sp. J. będą wyświetlane w całości i/lub poprawnie.

 • 5 Przysługujące Panu/Pani prawa

       1. Informacje

Przez cały czas ma Pan/Pani prawo do uzyskiwania informacji o przechowywanych danych dotyczących Pana/Pani osoby, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu ich przetwarzania. Prosimy o kontakt ze specjalistą od danych osobowych (§ 6).

2. Sprzeciw (badanie rynku)

W każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu dotyczących Pana/Pani danych zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Sprzeciw może zostać wniesiony w szczególności w odniesieniu do przetwarzania danych do celów reklamy bezpośredniej. Prosimy o wysłanie w tym celu krótkiej wiadomości e-mail na adres biuro@ogrodowczyk.com.pl (bez konieczności podawania przyczyny).

3. Cofnięcie zgody (np. odnośnie do wysyłki biuletynu)

W każdej chwili może Pan/Pani odwołać swoją zgodę na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych przez firmę Ogrodowczyk Sp. J., na przykład na wysłanie biuletynu Ogrodowczyk Sp. J.. Aby odwołać swoją zgodę na otrzymywanie biuletynu, prosimy kliknąć na znajdujący się na dole strony link "Rezygnacja z biuletynu" w jednej z otrzymanych wiadomości e-mail. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Ogrodowczyk Sp. J..

4. Inne prawa

Ma Pan/Pani prawo do poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przyszłego przetwarzania oraz prawo do przekazywania danych.

Bez ograniczenia wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym Pan/Pani przebywa, pracuje lub miejscu domniemanego naruszenia, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, jest sprzeczne z przepisami ochrony danych.

5. Właściwy organ nadzoru

W przypadku skarg dotyczących wykorzystania Pana/Pani danych osobowych można również skontaktować się z właściwym organem nadzorczym firmy Ogrodowczyk Sp. J., którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Zapisanie się do otrzymywania newsletterów w sklepie internetowym i informacje handlowe

Użytkownik, który zdecyduje się otrzymywać newslettery ze sklepu internetowego wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).

Podczas procesu rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zaznaczenie właściwego pola w dostępnym formularzu rejestracyjnym.

 • 4 SKLEP INTERNETOWY

1. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu legalnie.

2. Ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają podatek VAT, cła i inne należności publicznoprawne).

3. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w formularzu zamówienia. Nabywca może także wypełnić formularz rejestracyjny i założyć indywidualne konto w Sklepie Internetowym. Nabywca może być zobowiązany do podania następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail, numer telefonu, adres wysyłki zamówionego towaru, a w przypadku Przedsiębiorców numer NIP w formacie PL0000000000.

5. W przypadku Przedsiębiorców rejestracji oraz składania zamówień, a także wszystkich dalszych czynności, może dokonać osoba, która jest umocowana do ich dokonywania w imieniu Przedsiębiorcy.

6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację w Sklepie Internetowym. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Nabywcą a Ogrodowczyk Sp. J., której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w Regulaminie.

7. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności podczas dokonywania rejestracji, zamówienia towaru lub anulacji zamówienia.

8. Ogrodowczyk Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z podaniem przez Nabywcę błędnych lub fałszywych danych w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 poniżej, w szczególności w razie podania błędnego lub fałszywego adresu wysyłki towaru lub adresu e-mail.

 • 5 ZAMÓWIENIA

1. Do zapoznania się z ofertą Sklepu Internetowego służy katalog towarów oraz moduł wyszukiwania towarów. Dostępność towarów oznaczona została za pomocą ilości sztuk. Kropka zielona umiejscowiona przy danym towarze oznacza, iż towar jest w magazynie i jest natychmiast dostępny, kropka żółta oznacza, iż towar został już zamówiony przez nabywcę, kropka czerwona oznacza, iż towar jest niedostępny.

2. Wybór towaru następuje poprzez wybranie i naciśnięcie ikony koszyka znajdującej się przy każdej dostępnej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku, a system przechodzi do zawartości koszyka gdzie można zmienić ilość towaru wpisując żądaną ilość.

3. W celu kontynuacji zakupów należy przejść do koszyka i wybrać opcje „Przejdź do zamówienia”. System przekierowuje do „formularza zamówienia”, który należy wypełnić obowiązkowo biorąc pod uwagę pola oznaczone gwiazdką.

4. Złożenie zamówienia następuje po wybraniu opcji „Dalej”, a następnie po wybraniu opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. System automatycznie wysyła drogą mailową potwierdzenie złożenia zamówienia na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. W potwierdzeniu złożenia zamówienia znajduj się numer zamówienia, wartość brutto zamówienia oraz inne dane potrzebne do realizacji zamówienia.

5. Nabywca ma prawo anulować zamówienie do czasu jego wysyłki. W takiej sytuacji Nabywca powinien jak najszybciej skontaktować się telefonicznie ze sklepem internetowym TECHNOLOGIECZYSZCZENIA.PL pod nr telefonu: 780 076 246 lub adresem: kontakt@technologieczyszczenia.pl

W przypadku, gdy zamówiony towar został już wysłany, nabywca może anulować zamówienie poprzez niezwłoczne odesłanie oryginalnie zapakowanego towaru na adres zwrotny Ogrodowczyk Sp. J, ul. Łupkowa 49, 91-605 Łódź z dopiskiem „zwrot sklep internetowy”.

 • 6  DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

1. Towar jest dostarczany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 9:00 do 16:00. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Nabywcę w formularzu zamówienia.

2. Koszty dostawy ponosi Nabywca i jest on doliczany do wartości zamówienia.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy (soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy).

4. Przesyłki z towarem dostarczane są przez kuriera DPD Polska lub Pocztą Polską.

5. Nabywca ma możliwość zapłaty za towar poprzez płatność elektroniczną w systemie PayPal, kurierowi przy odbiorze przesyłki lub przelewem na rachunek bankowy Ogrodowczyk Sp. J. przed wysyłką towaru. Zapłata za towar następuje w sposób wskazany przez Nabywcę w formularzu zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, wskazany w wiadomości e-mail przesłanej do Nabywcy, a potwierdzającej złożenie zamówienia.

6. Faktury VAT będą przekazane Nabywcy w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu równoznaczna jest z wyrażeniem przez Nabywcę zgody na wysyłanie faktur VAT w formie elektronicznej.

Na prośbę Nabywcy sklep internetowy może wysłać papierową wersję faktury, w tym celu należy skontaktować się ze sklepem internetowym TECHNOLOGIECZYSZCZENIA.PL pod nr telefonu: 780 076 246 (od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00) lub adresem: kontakt@technologieczyszczenia.pl

 • 7 ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się tutaj.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy  o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

ł) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest odesłać na własny koszt zwracany towar do Magazynu Ogrodowczyk Sp. J., ul. Łupkowa 49, 91-605 Łódź, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, wskazując jednocześnie numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota za towar i koszt dostawy towaru do Konsumenta. Do przesyłki zawierającej zwracany towar należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu towaru (wydruk faktury VAT).

Zwracany przez Konsumenta towar, w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej, powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszt odesłania zwracanego towaru.

 • 8  RĘKOJMIA

1. Ogrodowczyk Sp. J. jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje składane przez Nabywców rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument uprawniony jest do nadania bądź osobistego dostarczenia towaru do Magazynu Ogrodowczyk Sp. J., ul. Łupkowa 49, 91-605 Łódź. Konsument zobowiązany jest dostarczyć niezgodny z umową towar wraz z kserokopią dowodu zakupu towaru.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Magazyn Ogrodowczyk Sp. J. towaru wraz z kserokopią dowodu zakupu towaru.

4. W przypadku uwzględnienia przez Ogrodowczyk Sp. J. reklamacji złożonej przez Konsumenta, koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową zostaną zwrócone przez Ogrodowczyk Sp. J. w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez Konsumenta danych dotyczących rachunku bankowego, na który mają być zwrócone koszty dostarczenia towaru, oraz dowodu potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów dostarczenia towaru.

5. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową (wadliwości towaru) wobec Ogrodowczyk Sp. J. nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej Konsumentowi gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

 • 10  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Ogrodowczyk Sp. J. zbiera dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Nabywcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

3. Baza danych osobowych Nabywców podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Administratorem danych osobowych jest Ogrodowczyk Sp. J. - Właściciel Sklepu Internetowego TECHNOLOGIECZYSZCZENIA.PL, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Nabywców zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Ogrodowczyk Sp. J. nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Nabywcach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Ogrodowczyk Sp. J. takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Ogrodowczyk Sp. J. zapewnia Nabywcy realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności Nabywca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do sprzeciwu.

7. Skorzystanie z prawa dostępu do swoich danych osobowych, prawa do ich sprostowania, prawa do ich usunięcia, prawa do ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawa do przenoszenia swoich danych oraz prawa do sprzeciwu jest dokonywane na podstawie przesłanego do Ogrodowczyk Sp. J. pocztą elektroniczną na adres: biuro@ogrodowczyk.com.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Nabywcy.

8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Nabywcy oraz wypowiedzeniem umowy.

9. Wraz z usunięciem  indywidualnego konta w Sklepie Internetowym, Ogrodowczyk Sp. J. usunie dane Nabywcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Nabywcy. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Nabywcy po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 • 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym przez Konsumentów, Regulamin stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku niezgodności jego zapisów z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy w/w ustaw.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw.

4. Nabywca przy każdorazowym zakupie akceptuje warunki regulaminu, co jest konieczne do dokonania transakcji.

5. Ogrodowczyk Sp. J. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, iż zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu są realizowane stosownie do postanowień Regulaminu obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz dostarczany nieodpłatnie Nabywcy (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

6. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.10.2019 r.

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl