Polityka prywatności

Polityka prywatności

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych:

Ogrodowczyk Sp. J.
ul. Łupkowa 49
91-605 Łódź

(zwana dalej: Ogrodowczyk Sp. J.) realizuje wszystkie procedury przetwarzania danych (np. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie) zgodnie z przepisami ustawowymi. Poniższa Polityka bezpieczeństwa danych osobowych podaje, jakiego rodzaju dane są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane i przekazywane, jakie środki bezpieczeństwa podejmuje Ogrodowczyk Sp. J. w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych oraz w jaki sposób może Pan/Pani skorzystać z przysługujących Panu/Pani praw.

Kontakt:
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub Pana/Pani praw jako osoby, której dane dotyczą, prosimy o kontakt ze specjalistą od danych osobowych:

Ogrodowczyk Sp. J.
Barbara Ogrodowczyk
ul. Łupkowa 49
91-605 Łódź
b.ogrodowczyk.com.pl

Gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych

Jeśli skorzysta Pan/Pani przez internet z oferty firmy Ogrodowczyk Sp. J., Ogrodowczyk Sp. J. zbierze od Pana/Pani różne dane, częściowo również tzw. dane osobowe. Są to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą")

Odwiedzanie witryn internetowych firmy Ogrodowczyk Sp. J. ogólnie

Odwiedzając witryny internetowe Ogrodowczyk Sp. J. przekazuje Pan/Pani (z technicznej konieczności) dane do naszego serwera internetowego poprzez Pana/Pani przeglądarkę internetową. Poniższe dane są zapisywane podczas trwającego połączenia w celu komunikacji pomiędzy Pana/Pani przeglądarką a naszym serwerem internetowym:

- data i godzina żądania,

- nazwa żądanego pliku,

- strona, z której zażądano plik,

- status dostępu (plik przesłany, nie znaleziono pliku itp.),

- używana przeglądarka internetowa i system operacyjny,

- pełny adres IP komputera, z którego pochodzi żądanie,

- objętość przesyłanych danych.

Ze względów bezpieczeństwa technicznego, w szczególności celem zapobieżenia próbom ataku na nasz serwer internetowy, dane te przechowywane są przez nas przez krótki czas. Na podstawie tych danych nie ma możliwości wyciągania wniosków odnośnie do poszczególnych osób.

Dalsze dane osobowe są rejestrowane tylko wtedy, gdy poda je Pan/Pani dobrowolnie, na przykład w ramach zapytania lub rejestracji. W zależności od danego zakresu Ogrodowczyk Sp. J. wykorzysta podane przez Pana/Panią dane osobowe do odpowiedzi na Pana/Pani zapytania, do realizacji Pana/Pani zamówienia oraz do celów technicznego zarządzania stronami internetowymi. Poniżej przedstawiono szczegółowo sposób wykorzystywania danych w poszczególnych zakresach:

Sklep internetowy

Jeśli odwiedzi Pan/Pani nasz sklep internetowy, zapiszemy następujące informacje w celu zrealizowania umowy zawartej między Panem/Panią a firmą Ogrodowczyk Sp. J. wzgl. w celu wykonania czynności przedumownych zgodnie z art. 6 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

Zamówienie bez zakładania konta klienta

Przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym pobierane będą wszystkie dane niezbędne do realizacji i przetwarzania zamówienia z zastosowaniem obowiązkowych pól: Pana/Pani imię i nazwisko, adres e-mail, adres (adres do faktury oraz ewentualnie inny adres dostawy). Pana/Pani dane będą wykorzystywane tylko do realizacji Pana/Pani zamówienia.

Konto klienta / Rejestracja

Możliwe jest również zarejestrowanie się w firmie Ogrodowczyk Sp. J.r w celu dokonania zakupu. W tym celu może Pan/Pani do adresu e-mail wybrać hasło, co ułatwi Panu/Pani zalogowanie się przy późniejszym zakupie bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Ogrodowczyk Sp. J. przechowa wprowadzone przez Pana/Panią dane w celu założenia konta klienta, za pomocą którego Pana/Pani zamówienia będą rejestrowane i realizowane. Ogrodowczyk Sp. J. będzie przechowywał Pana/Pani dane do dalszych zamówień tak długo, jak długo będzie Pan/Pani utrzymywał rejestrację. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych rejestracyjnych, ich poprawiania i/lub żądania ich usunięcia przez firmę Ogrodowczyk Sp. J..

Przechowywanie danych zamówienia

W przypadku przekazania danych do firmy Ogrodowczyk Sp. J. celem złożenia zamówienia, Pana/Pani dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji transakcji zakupu, oraz obowiązkowo przez przewidziany ustawą okres dla przechowywania danych. Przedłużenie terminu przechowywania danych celem wypełnienia obowiązków odnośnie do przechowywania danych odbywa się zgodnie z art. 6 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Formularze kontaktowe

Jeśli skontaktuje się Pan/Pani z firmą Ogrodowczyk Sp. J. za pomocą formularza kontaktowego na stronach internetowych firmy Ogrodowczyk Sp. J., podane przez Pana/Panią dane zostaną zapisane w celu przekazania wiadomości do właściwej osoby kontaktowej. Aby rozpatrzyć Pana/Pani zapytanie musi się to odbyć zgodnie z art. 6 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu. Pana/Pani dane podane za pomocą formularza kontaktowego nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów, w szczególności do celów reklamowych. Po udzieleniu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie usuniemy zapytanie i związane z nim dane osobowe.

Akcja przedłużenia gwarancji

Akcja przedłużenia gwarancji skierowana jest wyłącznie do klientów komercyjnych firmy Ogrodowczyk Sp. J.. W przypadku uczestnictwa należy w formularzu (wymagane pola) podać imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz dane dotyczące urządzenia, na które ma zostać przedłużony okres gwarancji. Dane te są wymagane do podjęcia działań w przypadku wystąpienia zdarzenia gwarancyjnego i związanej z tym konieczności przypisania urządzenia do Pana/Pani i są gromadzone zgodnie z art. 6 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wypełnienie pozostałych pól nie jest wymagane. Dlatego też zbieramy te dane za Pana/Pani zgodą na mocy art. 6 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Konto internetowe

Utworzenie chronionej hasłem strefy użytkownika (konto) umożliwia wzgl. upraszcza korzystanie z udostępnionych funkcji, np. sklepu internetowego. Zachowane zostaną następujące Pana/Pani dane: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło i data urodzenia jako dane obowiązkowe. Forma grzecznościowa, tytuł, numer telefonu stacjonarnego i telefonu komórkowego to dane podawane opcjonalnie.

Dane te są przechowywane u naszego dostawcy usług w chmurze.

W przypadku zakupu (sklep internetowy) za pośrednictwem chronionej hasłem strefy użytkownika dane adresowe są również zapisywane. Dane te są również przechowywane u naszego dostawcy usług w chmurze. Chroniona hasłem strefa użytkownika może zostać w każdej chwili usunięta przez samego użytkownika za pomocą funkcji "Usuń konto".

Zapisanie się do otrzymywania newsletterów i informacje handlowe.

Użytkownik, który zdecyduje się otrzymywać newslettery wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).

Podczas procesu rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zaznaczenia właściwego pola w dostępnym formularzu rejestracyjnym.

Przekazywanie i usuwanie danych osobowych

Odwiedzanie witryn internetowych firmy Ogrodowczyk Sp. J.

Dane zapisane w przypadku samego wejścia na witryny internetowe firmy Ogrodowczyk Sp. J. (§ 1) nie są przekazywane osobom trzecim.

Sklep internetowy 

Złożenie zamówienia

W wyniku złożenia zamówienia przez Nabywcę, Ogrodowczyk Sp. J. uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umowy sprzedaży.

Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych osobowych oraz prawem do ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia. W celu skorzystania z powyższego uprawnienia należy skontaktować się z Ogrodowczyk Sp. J. na adres e-mailowy: biuro@ogrodowczyk.com.pl.

Usunięcie konta klienta

Jeśli zarejestrował/-a się Pan/Pani celem założenia konta klienta w sklepie internetowym firmy Ogrodowczyk Sp. J., Ogrodowczyk Sp. J. usunie Pana/Pani rejestrację, jeśli zgłosi Pan/Pani takie żądanie do inspektora ochrony danych (§ 6).

Formularz kontaktowy

Tylko w przypadku, gdy Pana/Pani zapytanie lub uwaga będzie dotyczyła innej spółki Ogrodowczyk Sp. J. niż tej, której formularz kontaktowy Pan/Pani stosuje, wiadomość Pana/Pani i związane z nią dane zostaną przekazane właściwej osobie kontaktowej w przedsiębiorstwie. Dane wprowadzone przez Pana/Panią do formularza kontaktowego online nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że zostanie Pan/Pani o tym wyraźnie poinformowany/-a.

Badanie rynku

Wszystkie dane zgromadzone na witrynach internetowych firmy Ogrodowczyk Sp. J. do celów badania rynku będą wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych celów firmy Ogrodowczyk Sp. J. i nie będą przekazywane osobom trzecim. Będą one usuwane, gdy wiedza o nich nie będzie już potrzebna do badań rynkowych.

Konkursy

Dane zebrane w ramach konkursu na witrynach internetowych firmy Ogrodowczyk Sp. J. zostaną w całości i natychmiast po zakończeniu akcji usunięte i nie zostaną przekazane osobom trzecim.

Newsletter

Adres e-mail, który podał Pan/Pani podczas rejestracji do newslettera, nie będzie przekazywany osobom trzecim. Tylko do przetwarzania danych z upoważnienia. Jeśli nie będzie Pan/Pani chciał/-a już otrzymywać biuletynu (§ 5 nr 3), Pana/Pani adres e-mail zostanie usunięty z rozdzielnika.

Przekazywanie danych władzom i innym organom publicznym

Pana/Pani dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim spoza Grupy Ogrodowczyk Sp. J. tylko wtedy, gdy właściwy organ publiczny lub instytucja państwowa zarządzi ich ujawnienie w indywidualnych przypadkach, do czego firma Ogrodowczyk Sp. J. w takiej sytuacji jest zobowiązana.

Wskazówki bezpieczeństwa

Ogólne działania techniczno-organizacyjne:

Firma Ogrodowczyk Sp. J. podjęła szereg środków bezpieczeństwa w celu odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Wszystkie dane przechowywane w firmie Ogrodowczyk Sp. J. są chronione za pomocą środków fizycznych i technicznych, jak również proceduralnych, które ograniczają dostęp do informacji do osób upoważnionych zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych osobowych.

Witryny internetowe firmy Ogrodowczyk Sp. J. znajdują się za zaporą sieciową, która uniemożliwia dostęp innym sieciom internetowym. Ponadto tylko pracownicy, którzy potrzebują informacji do wykonania określonego zadania, będą mieli dostęp do danych osobowych. Pracownicy ci są przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa i działań zapewniających ochronę danych i zachowują poufność odnośnie do Pana/Pani danych.

Bezpieczne przekazywanie danych

Przekazywanie Pana/Pani danych osobowych przy realizacji zamówienia w sklepie internetowym odbywa się w sposób zaszyfrowany w oparciu o standard przemysłowy - technologię Secure Socket Layer ("SSL") (szyfrowanie SSL w wersji 3).

Informacje dotyczące kart kredytowych

Podane przez Pana/Panią informacji dotyczących karty kredytowej nie są przechowywane przez firmę Ogrodowczyk Sp. J., lecz - zaszyfrowane za pomocą protokołu transferu hipertekstowego ("https") - gromadzone bezpośrednio przez dostawcę usług płatniczych.

Hasła

Nigdy nie należy podawać hasła dostępu do naszych stron osobom trzecim, hasło należy ponadto regularnie zmieniać. Wychodząc ze swojego konta klienta w sklepie internetowym, należy się wylogować i zamknąć przeglądarkę, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi.

Pliki cookie / reklama związana z użytkowaniem (reklama behawioralna)

Ogrodowczyk Sp. J. tworzy profile użytkowników do celów reklamowych, badania rynku lub projektowania stron internetowych firmy Ogrodowczyk Sp. J. zgodnie z zapotrzebowaniem, pod warunkiem, że użytkownik nie sprzeciwi się temu. Możliwość wniesienia przez niego sprzeciwu jest opisana w poszczególnych działaniach technicznych.

Stosowanie plików cookie

Na naszej stronie stosowane są „ciasteczka" do tzw. targetowania behawioralnego. Są to pliki tekstowe, za pomocą których dane zawierające informacje o użytkowaniu (odwiedzane strony internetowe, liczba wejść, czasy wejść, długość pobytu na poszczególnych stronach itp.), a więc profile użytkowników, są zachowywane na dysku twardym. Te profile są anonimizowane i analizowane w ramach technicznej (statystycznej) procedury oceny, aby później przy umieszczeniu reklamy (np. banera) na innych stronach umożliwić wyboru związanego z zainteresowaniami danego użytkownika. W żadnym wypadku dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nie są przechowywane w plikach cookie.

Reklama behawioralna

Adres IP zostaje przy tym pobrany bezpośrednio od usługodawcy oferującego targetowanie behawioralne - na witrynach internetowych firmy Ogrodowczyk Sp. J. jest to Echo Marketing - i zachowany oraz dalej przetwarzany albo w formie skróconej albo zaszyfrowanej (tzn. jest zastąpiony inną sekwencją liczb, która nie pozwala na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat oryginalnej sekwencji numerów IP i nie umożliwia jej prześledzenia). Echo Marketing oferuje również reklamę dla stron internetowych innych oferentów i stosuje swoje systemy targetowania do wybierania zgromadzonych danych do reklamy zorientowanej na użytkownika. Więcej informacji na temat ochrony danych i targetowania behawioralnego firmy Echo Marketing i jej technologii można znaleźć na stronie http://www.echomarketing.pl/. Można tam również sprzeciwić się anonimowej analizie Pana/Pani surfingowego wzorca.

Można również użyć ustawień przeglądarki, aby zapobiec zapisywaniu plików cookie. Możliwe jest jednak, że nie wszystkie strony internetowe firmy Ogrodowczyk Sp. J. będą wyświetlane w całości i/lub poprawnie.

 

Przysługujące Panu/Pani prawa

Informacje

Przez cały czas ma Pan/Pani prawo do uzyskiwania informacji o przechowywanych danych dotyczących Pana/Pani osoby, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu ich przetwarzania. Prosimy o kontakt ze specjalistą od danych osobowych (§ 6).

Sprzeciw (badanie rynku)

W każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu dotyczących Pana/Pani danych zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Sprzeciw może zostać wniesiony w szczególności w odniesieniu do przetwarzania danych do celów reklamy bezpośredniej. Prosimy o wysłanie w tym celu krótkiej wiadomości e-mail na adres biuro@ogrodowczyk.com.pl (bez konieczności podawania przyczyny).

Cofnięcie zgody (np. odnośnie do wysyłki biuletynu)

W każdej chwili może Pan/Pani odwołać swoją zgodę na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych przez firmę Ogrodowczyk Sp. J., na przykład na wysłanie biuletynu Ogrodowczyk Sp. J.. Aby odwołać swoją zgodę na otrzymywanie biuletynu, prosimy kliknąć na znajdujący się na dole strony link "Rezygnacja z biuletynu" w jednej z otrzymanych wiadomości e-mail. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Ogrodowczyk Sp. J..

Inne prawa

Ma Pan/Pani prawo do poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przyszłego przetwarzania oraz prawo do przekazywania danych.

Bez ograniczenia wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym Pan/Pani przebywa, pracuje lub miejscu domniemanego naruszenia, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, jest sprzeczne z przepisami ochrony danych.

Właściwy organ nadzoru

W przypadku skarg dotyczących wykorzystania Pana/Pani danych osobowych można również skontaktować się z właściwym organem nadzorczym firmy Ogrodowczyk Sp. J., którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl